• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Thắt chặt giám sát hải quan tại các cửa khẩu bằng quy trình mới

Thắt chặt giám sát hải quan tại các cửa khẩu bằng quy trình mới
2014-08-25 16:01:30 666

Từ ngày 25/8/2014, việc giám sát hải quan sẽ được thắt chặt hơn theo Quy trình về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và biên giới đường sông, ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Từ ngày 25/8/2014, việc giám sát hải quan sẽ được thắt chặt hơn theo Quy trình về giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu biên giới đường bộ và biên giới đường sông, ban hành kèm theo Quyết định số 2344/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan.

Theo đó, thời gian giám sát được thắt chặt hơn với các đối tượng. Đặc biệt, đối với hàng quá cảnh, phương tiện quá cảnh: Từ khi hàng hóa, phương tiện vào khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu nhập đến khi hàng hóa phương tiện thực xuất ra khỏi khu vực giám sát hải quan tại cửa khẩu xuất; Đối với hàng hóa xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu (hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát hải quan), thời gian giám sát được thực hiện từ khi làm thủ tục xuất nhập khẩu chuyển cửa khẩu, bàn giao hàng hóa cho chủ hàng, người vận tải đến khi hoàn thành thủ tục hải quan, thông quan cho lô hàng hoặc đến khi hàng hóa thực xuất.

Cũng theo Quyết định, việc giám sát hải quan còn được thực hiện với cả khu vực tập kết hàng hóa xuất khẩu và các cửa khẩu phụ, lối mở, điểm thông quan do UBND các tỉnh công bố; thực hiện giám sát với cả người xuất nhập cảnh.

Ngoài ra, Quyết định còn cụ thể hóa các hoạt động giám sát: Người điều khiển phương tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập biên qua cổng số 1 phải cung cấp số CMND và họ tên để công chức hải quan nhập vào hệ thống. Đối với các cửa khẩu chưa có cổng tiếp giáp nội địa (cổng số 2) thì thực hiện các bước kiểm tra của cổng 2 ngay tại cổng 1 hoặc nơi thuận tiện khác.

Việc giám sát hải quan đối với cửa khẩu chưa triển khai hệ thống VNACSS hoặc khi hệ thống gặp sự cố cũng được quy định tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 25/8/2014.

Kinh doanh & Pháp luật