• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2015
2014-11-22 10:47:47 368

Kể từ ngày 01/01/2015, lương tối thiểu vùng sẽ được tăng theo các mức mới

Tăng mức lương tối thiểu vùng năm 2015

Ngày đăng: 14/11/2014
Kể từ ngày 01/01/2015, lương tối thiểu vùng sẽ được tăng theo các mức mới:
- Vùng I: 3.100.000 đồng/tháng (tăng 400.000 đồng);
- Vùng II: 2.750.000 đồng/tháng (tăng 350.000 đồng);
- Vùng III: 2.400.000 đồng/tháng (tăng 300.000 đồng);
- Vùng IV: 2.150.000 đồng/tháng (tăng 250.000 đồng).
Đây là quy định mới tại Nghị định số 103/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về mức lương tối thiểu vùng mới đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan tổ chức có thuê mướn lao động.
Địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng được quy định tại Phụ lục của Nghị định này.
Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015, thay thế Nghị định số182/2013/NĐ-CP.

Kinh doanh & Pháp luật