• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Lương của người giúp việc gia đình theo quy định mới

Lương của người giúp việc gia đình theo quy định mới
2014-08-20 14:02:10 618

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 27/2014/NĐ-CP về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc nhà.

Vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 19/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định số 27/2014/NĐ-CP về hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động đối với lao động là người giúp việc nhà.

Theo đó, người lao động làm việc ngoài thời gian ghi trong hợp đồng lao động vào ngày thường được trả lương ít nhất bằng 150% tiền lương tính theo giờ làm việc; làm việc vào ngày nghỉ hàng tuần được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo ngày làm việc.

Bên cạnh đó, Thông tư còn quy định cách thức trả lương cho người giúp việc, gồm: Trả lương theo tháng xác định trên cơ sở HĐLĐ; Trả lương theo tuần xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần; Trả lương theo ngày xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng mà hai bên xác định nhưng không quá 26 ngày; Trả lương theo giờ xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo HĐLĐ.

Ban hành kèm theo Thông tư là các mẫu biểu sử dụng.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 05/10/2014.

Kinh doanh & Pháp luật