• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 440 - Tranh chấp khi chấm dứt hợp đồng thương mại

Kinh doanh và pháp luật số 440 - Tranh chấp khi chấm dứt hợp đồng thương mại
2019-08-12 09:00:10 345

Trong quá trình hợp tác thương mại, hợp đồng kinh tế là một phương thức để các bên thực thi đúng nghĩa vụ thỏa thuận. Tuy nhiên khi một trong hai bên không thực hiện đúng hoặc vi phạm thì bên còn lại sẽ áp dụng các phương thức như buộc thực hiện đúng hợp đồng, phạt vi phạm, buộc bồi thường thiệt hại, tạm ngừng thực hiện hợp đồng, đình chỉ thực hiện hợp đồng, hay đơn phương chấm dứt hợp đồng. Đây là những biện pháp chế tài đã được quy định trong Luật Thương mại. 

Kinh doanh và pháp luật