• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 432 - Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm

Kinh doanh và pháp luật số 432 - Cần sớm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh bảo hiểm
2019-06-15 14:22:06 526

Có thể nói, thị trường bảo hiểm có sự phát triển cả về quy mô và chất lượng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu bảo hiểm đa dạng của các tổ chức, cá nhân; thể hiện được vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế - xã hội. Tuy nhiên trước các cam kết từ Hiệp định thương mại CPTPP lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm ngày cảng mở rộng, làm gia tăng tình trạng cạnh tranh. Trong khi đó năng lực tài chính của nhiều doanh nghiệp bảo hiểm trong nước chưa thực sự mạnh, công nghệ quản trị điều hành chưa tốt, trình độ đội ngũ cán bộ bảo hiểm chưa cao, tính chuyên nghiệp của các kênh phân phối sản phẩm chưa đồng đều…

Kinh doanh và pháp luật