• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Kinh doanh và pháp luật số 427 - Khuôn khổ pháp lý nào cho hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp?

Kinh doanh và pháp luật số 427 - Khuôn khổ pháp lý nào cho hộ kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp?
2019-05-14 09:53:08 71

Hiện nay Chính phủ đang chủ trì Dự thảo Luật sửa đổ, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo Luật lần này là đề xuất đưa hộ kinh doanh vào phạm vi điều chỉnh của Luật Doanh nghiệp.

Kinh doanh và pháp luật