• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Hướng dẫn mới về thuế Giá trị gia tăng và hóa đơn

Hướng dẫn mới về thuế Giá trị gia tăng và hóa đơn
2015-03-11 09:13:36 326

Ngày 05/03/2015 vừa qua, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 767/TCT-CS giới thiệu chi tiết các nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT- BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định 12/2015/NĐ-CP, sửa đổi Thông tư 39/2014/TT-BTC về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. 

Theo đó, Công văn đã tổng hợp lại một số nội dung mới của Thông tư số 26/2015/TT-BTC như: Bổ sung đối tượng không chịu thuế GTGT; hướng dẫn không áp dụng mức thuế suất 0%; doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT; hướng dẫn về khấu trừ thuế GTGT; hướng dẫn không cần chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt…vv

Ngoài ra, Thông tư đã bổ sung hướng dẫn trường hợp tổ chức được sử dụng hóa đơn tự in/đặt in nếu sau 05 ngày làm việc, cơ quan thuế quản lý trực tiếp không có ý kiến bằng văn bản; bổ sung hướng dẫn đối với trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng bỏ một số quy định như: bỏ hướng dẫn cơ sở kinh doanh phải đăng ký sử dụng dấu ngăn cách và chữ viết không dấu trên hóa đơn.

Thông tư số 26/2015/TT- BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2015 – Ngày Luật số 71/2014/QH13 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế có hiệu lực thi hành.

Kinh doanh & Pháp luật