• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh

Điều kiện sử dụng lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Điều kiện sử dụng lao động Việt Nam của tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
2014-08-25 16:02:46 633

Đó là nội dung chính của Nghị định số75/2014/NĐ-CP ngày 28/07 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Đó là nội dung chính của Nghị định số75/2014/NĐ-CP ngày 28/07 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Theo đó, tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam muốn sử dụng lao động Việt Nam phải gửi văn bản đề nghị tuyển người lao động Việt Nam đến tổ chức quản lý người lao động Việt Nam.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị thì tổ chức có thẩm quyền có trách nhiệm tuyển chọn, giới thiệu người lao động cho tổ chức, cá nhân nước ngoài. Hết thời hạn nêu trên mà tổ chức có thẩm quyền không lựa chọn được thì tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tuyển lao động.

Cũng theo Nghị định, trong thời hạn 07 ngày sau khi ký hợp hồng lao động, tổ chức, cá nhân nước ngoài phải thông báo bằng văn bản cho tổ chức quản lý lao động Việt Nam về việc tuyển dụng và sử dụng lao động Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực kể ngày 15/09/2014.

Kinh doanh & Pháp luật